Selecteer een pagina

Over Ons

Missie
Het is de missie van EuroPacfood om haar klanten te helpen aan continuïteit en marge, met grote zorg voor het milieu. Dit doen we door het op commercieel verantwoorde en duurzame wijze, in door ons gekozen markten, ontwikkelen en op de markt brengen van een productlijn, bestaande uit stazakken, vacuümzakken en biologisch afbreekbare spuitzakken.

Met onze producten richten wij ons voornamelijk op gebruik in de professionele keuken, met onze stazakken richten wij ons op de grootschalige Retail branche. Tevens kunnen onze stazakken projectmatig worden toegepast. Daarnaast zijn onze vacuümzakken en spuitzakken ook uitermate geschikt voor gebruik in semi professionele en consumenten keuken. Kernwaarden in onze organisatie zijn: ambitie, mensgericht, professionaliteit, bereikbaarheid, samenwerking, innovatie en vooral duurzaamheid en milieu.

Visie
Het is de visie van EuroPacfood om door middel van het aanbieden van duurzaam verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige producten haar klanten het beste aanbod te kunnen doen, in bruikbaarheid, prijs en marge. EuroPacfood helpt u om door betere en economische verwerking van uw producten het milieu minder te belasten en daarbij zelfs uw bedrijfskosten te verlagen.

Passie
EuroPacfood wordt gedreven door een gepassioneerde interesse in hoogwaardige culinaire producten en ontwikkelingen en een grote duurzame verantwoordelijkheid. Onze passie vertaalt zich dan ook op het aanbieden van producten waarmee de hoogst mogelijke standaard in kwalitatief gebruik bereikt wordt.

Privacy Statement

EuroPacfood, gevestigd aan Bergmannstraat 48 5615 KG Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement.

Contactgegevens:

EuroPacfood
Bergmannstraat 48
5615 KG Eindhoven
Tel: +31681407659

Victor Roozeveld van der Ven is de Functionaris Gegevensbescherming van EuroPacfood. Hij is te bereiken via vrvdv@europacfood.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

EuroPacfood verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@europacfood.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EuroPacfood verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– EuroPacfood verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

EuroPacfood neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EuroPacfood) tussen zit. EuroPacfood gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EuroPacfood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

EuroPacfood verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EuroPacfood gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw
recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@europacfood.nl. EuroPacfood zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. EuroPacfood wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EuroPacfood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@europacfood.nl